MOC-1949年雪佛兰STEPVAN-Johnni D冰淇淋

一个清晰的,一步的过程,显示如何添加每个部分,指导建设者通过技术和挑战导致创建一个原始的Johnni D LEGOXAE 1949 Chevy Stepvan Johnni D Icecream(雪佛兰Stepvan Johnni D Icecream)。

  • by MOC大神#1949 CHEVY STEPVAN - JOHNNI D ICECREAM
MOC-1949年雪佛兰STEPVAN-Johnni D冰淇淋-拼装图纸说明书(扫码免费获取)
...